Contributie en lidmaatschap

Al enige jaren hebben wij voor de inning van de jaarlijkse contributie u de mogelijkheid geboden om te betalen via een automatische incasso en van deze mogelijkheid maken steeds meer leden gebruik.

De banken gaan in de nabije toekomst het systeem van betaling via de gangbare acceptgirokaart aan banden leggen én verplichten ons min of meer om de jaarlijkse contributie te gaan innen via een automatische incasso.

Een automatische incasso houdt in dat u onze vereniging ‘Belangengroepering Hoefveld’ (BGH) via bijgaande machtigingskaart machtigt de contributie jaarlijks van uw bank- of girorekening te mogen incasseren, en waarbij wordt opgemerkt dat u de
bevoegdheid heeft om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij uw (post)bank terug te vorderen. (Giro-/banknummer BGH: NL94SNSB0892263539).

Natuurlijk werkt een dergelijk automatisch incasso-systeem ook voordelig voor ons als BGH in die zin dat wij geen extra acceptgiro’s meer hoeven aan te maken en worden wij op deze wijze in staat gesteld om ons ledenbestand ‘up-to-date’ te houden.

Uw persoonsgegevens zullen wij enkel en alleen beheren/gebruiken voor ons ledenbestand alsmede het innen van de jaarlijkse contributie. Verwezen wordt naar ons privacy-beleid.  Deze vindt u onderaan op elke pagina van onze website onder het kopje ‘Algemene informatie’.

Wij verzoeken u dan ook het machtigingsformulier volledig in te vullen en in te leveren bij een van onze bestuursleden.
De jaarlijkse contributie van onze vereniging (BGH) zal (automatisch) geïnd worden in de maand juni tenzij anders wordt besloten in een jaarvergadering of door het bestuur en is als volgt samengesteld:

  • alleenstaand € 3,50
  • gezin  € 7,00.

In 2022 wordt er geen contributie geind, we zijn van mening dat vanwege de crisis en het aantal activiteiten dat er plaatsgevonden hebben, het netjes is dit jaar over te slaan. Niettemin worden er kosten gemaakt en ook hard gewerkt aan een mooi programma, zie daarvoor de activiteitenkalender.

Vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk op prijs gesteld.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Lidmaatschap

Bent u nog geen lid van onze vereniging? 

Meldt u dan nu aan bij Belangengroepering Hoefveld (BGH) door middel van het invullen van het automatische machtigingsformulier. Deze kunt u uitprinten en inleveren bij een van onze bestuursleden, of digitaal versturen middels onderstaand contactformulier. U kunt een scan of foto van het volledig ingevulde formulier als bestand toevoegen aan het contactformulier.

Download machtiging
Contactformulier